Školní jídelna

  

ŠKOLNÍ JÍDELNA
 
 
KONTAKT:
Vedoucí školní jídelny: Martina Burešová
                                        tel. 466 682 029, mob. 727 942 587
                                        e-mail: buresova@spsauto.cz
 
Vedoucí kuchařka:        Zdeňka Pešlová
 
Důležité odkazy: www.strava.cz
                             seznam alergenů
                             jídelní lístek
 
                             Řád školní jídelny
 
 
ÚHRADA OBĚDŮ
Stravné je hrazeno bezhotovostně na účet školy vedený u ČSOB, č. ú. 2943803/0300, VS – rodné číslo žáka (pouze pro žáky 2. – 4. ročníků) vždy předem na následující měsíc a to nejpozději k 20. dni v měsíci. Tento účet slouží pouze pro úhradu stravného a ubytování.
 
Žákům nastupujícím do 1. ročníků byl vygenerován jako VS evidenční kód (zasláno dopisem).
 
Přeplatky ze stravování a ubytování jsou automaticky vraceny ve prospěch Vašeho účtu,  který jste uvedli na přihlášce, na konci školního roku a to pouze u přeplatku, který je vyšší než Kč 1.000,-.
 
V případě ukončení školní docházky nebo v případě podání písemné žádosti o vrácení přeplatku, bude přeplatek ze stravování vrácen bez ohledu na jeho výši.
 
V případě jakýchkoliv změn, např. změně č. účtu, oznamte tuto skutečnost neprodleně vedoucí školní jídelny a to písemně.
 
CENY STRAVOVÁNÍ:
Výše úplaty za stravování je stanovena dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška).
 
Od 1. 9. 2018 jsou za jednotlivá jídla stanoveny tyto úhrady:
 
- pro žáky, kteří nejsou ubytováni na DM
- přesnídávka              26,-- Kč
- oběd                         27,-- Kč
 
- pro žáky, kteří jsou ubytováni na DM
- snídaně                     13,-- Kč
- přesnídávka              12,-- Kč
- oběd                          27,-- Kč
- svačina                       7,-- Kč
- večeře                       27,-- Kč
  
 
 
Příklady záloh na jeden měsíc platné od 1. 9. 2018:
 
1.
- celodenní stravování: 1 806,- Kč + cena za ubyt. dvoulůžkový pokoj 1 260,- Kč = 3 066,-
- celodenní stravování: 1 806,- Kč + cena za ubyt. třílůžkový pokoj         950,- Kč = 2 756,-
- celodenní stravování: 1 806,- Kč + cena za ubyt. čtyřlůžkový pokoj      850,- Kč = 2 656,-
 
2. pouze obědy:                    567,- Kč
 
3. obědy + přesnídávky pro neubytované žáky:   1 113,- Kč
 
 
PŘIHLÁŠKY A ODHLÁŠKY
Přihlášení na běžný měsíc provádí vedoucí školní jídelny automaticky dle provozu školní jídelny. 
Odhlašování a přihlašování stravy je možné provést prostřednictvím čipu na boxu ve vestibulu školy, pomocí aplikace www.strava.cz nebo osobně u vedoucí školní jídelny.
 
V případě nemoci pak telefonicky u asistentky ředitele školy. Přihlašovat a odhlašovat lze nejpozději předcházející den do 13:00 hod.
 
Školní jídelna nabízí pravidelně v úterý a ve čtvrtek možnost výběru ze dvou jídel.
 
ÚHRADA ZA NEODHLÁŠENOU STRAVU V DOBĚ NEPŘÍTOMNOSTI VE ŠKOLE
První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se podle vyhlášky považuje za pobyt ve škole – je možno si odebrat oběd za Kč 27,- . Strávníkovi, který si neodhlásí oběd v době nepřítomnosti ve škole, bude od druhé dne nepřítomnosti ve škole účtován oběd za Kč 70,-.
 
ALERGENY
Z Nařízení EP a Rady EU č. 1169/2011 platného od 13. 12. 2004  a dle Vyhl. č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků ve znění pozdějších předpisů dle par. 8, odst.10. vyplývá povinnost poskytovat informace o potravinách. Školní jídelna podává informace o alergenech v potravinách a pokrmech na jídelníčku s uvedením čísla alergenu. Seznam alergenů viz důležité odkazy.
 
 
 
VÝDEJ STRAVY:
 
SNÍDANĚ                      7:00 - 7:30
 
PŘESNÍDÁVKA              7:30 - 7:45
                                        9:25 -   9:45
 
OBĚD                            10:45 (odborný výcvik)
                                       11:25 – 11:55
                                       12:20 – 12:50
 
VEČEŘE                       15:30 -15:50
                                        17:15 -17:30
           
 
 
 
V Holicích dne 1. 9. 2018
 

 

Strana 1/1

Kontakty

+420 466 682 029
+420 466 682 031
spsauto@spsauto.cz
ID datové schránky: 396vgxw
Omluvy žáků na telefony 466 682 029 a 466 682 031

Školní video