Přijímací řízení

  
Ke stažení:
 

 

 

 
ŘEDITEL STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ HOLICE VYHLAŠUJE  1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
 
 
Přijímací řízení vychází z ustanovení §59,  §60 a násl. zákona č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a z novelizované vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.
 
PŘIHLÁŠKY KE STUDIU PRO TŘÍLETÉ, ČTYŘLETÉ OBORY DENNÍHO STUDIA A NÁSTAVBU LZE ZASLAT POŠTOU NEBO DONÉST OSOBNĚ DO 1. BŘEZNA 2018 na studijní oddělení SŠA HOLICE. V případě nepřítomnosti lze využít poštovní schránku na plotu u bočního vchodu.
 
 
Přijímání do denní formy studia
 
 • Čtyřleté  obory ukončené maturitní zkouškou

 

Obor

Předpokládaný počet přijatých

Přijímací zkouška

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

23-45-M/01Dopravní prostředky (ŠVP Silniční doprava)

30

ANO

NE

39-41-L/01 Autotronik

60

ANO

ANO

 
 • Tříleté  obory ukončené závěrečnou zkouškou

 

Obor

Předpokládaný počet přijatých

Přijímací zkouška

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP Automechanik – údržba a opravy vozidel)

 

60

NE

ANO

23-68-H/01 Mechanik opravář jednostopých vozidel (Automechanik – údržba a opravy motocyklů, kol a elektrokol)

24

NE

ANO

66-53-H/01 Operátor skladování 

24

NE

ANO

26-57-H/01 Autoelektrikář

24

NE

ANO

23-55-H/02 Karosář

24

NE

ANO

 

 

 

 • Dvouleté denní nástavbové studium

 

Obor

Předpokládaný počet přijatých

Přijímací zkouška

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

maturitní obor
23-43-L/51
Provozní technika

30

ANO

NE

_______________________________________________________________________________________ 

  

 Kritéria přijímání pro obory zakončené závěrečnou zkouškou (učební obory)

 

 • Automechanik
 • Mechanik opravář jednostopých vozidel
 • Operátor skladování
 • Autoelektrikář
 • Karosář

 

! NA TYTO OBORY STUDIA SE PŘIJÍMACÍ  ZKOUŠKY  NEKONAJÍ !

 

A)    Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělání – maximum 405 bodů
        -  průměr známek za pololetí ze ZŠ (za 8. ročník a 1. pololetí 9. ročníku) a   
hodnocení z profilových předmětů: matematika, český jazyk, anglický jazyk.

      

B)    Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy  

        Uchazeče - maximum 5 bodů.

-      hodnocení v dané oblasti se týká účasti na soutěžích na naší škole, umístění v jiných různých technických soutěžích aj.

  Maximální počet bodů celkem je tedy 410 bodů. 

  Minimální počet bodů pro možné přijetí je 5 bodů.

 

 
Průměrný prospěch (vždy za 1 pololetí)
Počet bodů
1
126
1,1
124
1,2
122
1,3
118
1,4
114
1,5
110
1,6
104
1,7
98
1,8
92
1,9
86
2
80
2
74
2,2
68
2,3
62
2,4
56
2,5
50
2,6
43
2,7
36
2,8
29
2,9
22
3
15
3,1 a více
0

 

Ma, Čj, Aj - známka Počet bodů
1
3
2
2
3
1
4
0
5
0

 

Další skutečnosti Počet bodů
účast na technické soutěži
1
účast v soutěži u nás ve škole
2
3. místo u nás na soutěži nebo v jiné technické soutěži
3
2. místo u nás na soutěži nebo v jiné technické soutěži
4
1. místo u nás na soutěži nebo v jiné technické soutěži
5
 __________________________________________________________________________________________
 

Kritéria přijímání pro obory zakončené maturitní zkouškou (studijní obory)

 
 • Dopravní prostředky (silniční doprava)
 • Autotronik
 
Termín přijímací zkoušky pro obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou je stanoven na 12. dubna a 16. dubna 2018. Náhradní termín je stanoven na 10. a 11. května 2018.
 
Zkoušky se budou skládat z testů z českého jazyka a matematiky. Test bude přenositelný, uchazeč tedy bude moci výsledky testu využít i na jiné škole.  Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je, aby v testech dosáhl minimální bodovou hranici 20 bodů (maximum je 100 bodů). 
Uchazeči, kteří si podali dvě přihlášky, mají možnost konat jednotnou zkoušku ve dvou termínech, přičemž do celkového výsledku přijímacího řízení se započítávají vždy lepší výsledky z jednotlivých testů z matematiky a českého jazyka.
 
Kritéria:
 
A) Hodnocení za vysvědčení z předchozího vzdělání - průměr známek za pololetí ze ZŠ (za 8. ročník a 1. pololetí 9. ročníku) a hodnocení z profilových předmětů: chování, matematika, český jazyk, anglický jazyk - maximum 66 bodů.
 
B) Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče - hodnocení v dané oblasti se týká účasti na soutěžích na naší škole, umístění v jiných různých technických soutěžích aj. - maximum 4 body.
 
  Maximální počet bodů za vysvědčení a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti a zájmy uchazeče,  je tedy celkem 70 bodů.
 
Průměrný prospěch (vždy za 1 pololetí)
Počet bodů
1
15
1,1
9,5
1,2
9,5
1,3
9,5
1,4
9
1,5
9
1,6
9
1,7
8
1,8
8
1,9
8
2
8
2
7
2,2
6
2,3
5
2,4
3
2,5
2
2,6
1
2,7 a více
0
 
Ma, Čj, Aj - známka
Počet bodů
1
2
2
1
3
1
4
0
5
-5

 

Chování
Počet bodů
1
1
2
-3
3
-5

 

Další skutečnosti
Počet bodů
účast na technické soutěži
1
účast v soutěži u nás ve škole
2
2. místo u nás na soutěži nebo v jiné technické soutěži
3
1. místo u nás na soutěži nebo v jiné technické soutěži
4
 
C) Hodnocení za přijímací zkoušku – test:
 1. Český jazyk (písemný test) - maximum 50 bodů
 2. Matematika (písemný test)- maximum 50 bodů
- maximum 100 bodů.
 
Celkové hodnocení uchazečů:
 1. Výsledky ze základní školy + další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče –- maximálně 70 bodů.
 2. Výsledky testů přijímací zkoušky - maximálně 100 bodů.
 3. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je, aby v testech dosáhl minimální bodovou hranici - 20 bodů.

Celkový maximální počet bodů včetně přijímacích zkoušek je 170 bodů.

________________________________________________________________________________________

 
Kritéria přijímání na školu pro nástavbový obor
•        23-43-L/51 - Provozní technika
 
Dvouletý nástavbový obor zakončený maturitní zkouškou je určen pro chlapce i děvčata s úspěšně ukončenou závěrečnou zkouškou ve tříletém strojírenském učebním oboru podle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., popř. obsahově příbuzných oborů; příbuznost posoudí ředitel školy.
 
Termín přijímací zkoušky pro nástavbové obory je také stanoven na 12. dubna a  16. dubna 2018. Náhradní termín je stanoven na 10. a 11. května 2018.
 
 
Zkoušky se budou skládat z testů z českého jazyka a matematiky. Test bude přenositelný, uchazeč tedy bude moci výsledky testu využít i na jiné škole. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je, aby v testech dosáhl minimální bodovou hranici 5 bodů (maximum je 100 bodů). Uchazeči, kteří si podali dvě přihlášky, mají možnost konat jednotnou zkoušku ve dvou termínech, přičemž do celkového výsledku přijímacího řízení se započítávají vždy lepší výsledky z jednotlivých testů z matematiky a českého jazyka.
 
Kritéria:

A) Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělání
        -    průměr známek za 1. ročník, 2. ročník a 1. pololetí 3. ročníku.
Průměrný prospěch za pololetí
Počet bodů
1
20
1,1
19,4
1,2
18,8
1,3
18,2
1,4
17,6
1,5
17
1,6
16,6
1,7
16,2
1,8
15,8
1,9
15,4
2
15
2
14,6
2,2
14,2
2,3
13,8
2,4
13,4
2,5
13
2,6
12
2,7
11
2,8
10
2,9
9
3
8
2,9 a méně
0
 
B) Hodnocení za přijímací zkoušku – test:
1. Český jazyk (písemný test) - maximum 50 bodů
2. Matematika (písemný test)- maximum 50 bodů
- maximum 100 bodů.
 
Celkové hodnocení uchazečů:
 1. Průměr známek za 1. ročník, 2. ročník a 1. pololetí 3. ročníku - maximálně 60 bodů.
 2. Výsledky testů přijímací zkoušky - maximálně 100 bodů.
 3. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je, aby v testech dosáhl minimální bodovou hranici - 5 bodů. 
 
_______________________________________________________________________________________
 

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ A UZNÁVÁNÍ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ


Přijímání do vyššího ročníku na střední škole a uznávání dosaženého vzdělání vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).


a) Přijímání do vyššího ročníku na střední škole podle § 63 školského zákona

Ředitel školy může uchazeče přijmout do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve střední škole. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky, a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s rámcovým vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen.

 
Žádost o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání musí být podána nejpozději do 31. května předcházejícího školního roku zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. Přílohou žádosti musí být kopie ročníkových vysvědčení, v případě dokončeného studia vysvědčení o maturitní nebo závěrečné zkoušce v předchozím vzdělávání.

V případě většího počtu uchazečů o studium než volných míst budou uchazeči vybíráni na základě výsledků přijímací zkoušky, která se bude skládat z testu z cizího jazyka, matematiky, fyziky a vybraných částí odborné výuky.
Pořadí uchazečů bude určeno podle součtu bodů dosažených v jednotlivých testech.


b) Uznávání dosaženého vzdělání podle § 70 školského zákona

Ředitel školy uzná ucelené dosažené vzdělání žáka dle § 66, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem. Částečné vzdělání žáka může ředitel školy uznat, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 10 let nebo pokud žák znalosti z tohoto vzdělání prokáže při zkoušce stanovené ředitelem školy. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.


Žádost o uznání dosaženého vzdělání a uvolnění z některých předmětů musí být podána nejpozději do 20. září předcházejícího školního roku, zletilým žákem nebo zákonným zástupcem. Žádost musí obsahovat výčet předmětů, o jejichž uvolnění je žádáno. Přílohou žádosti musí být kopie ročníkových vysvědčení, vysvědčení o maturitní nebo závěrečné zkoušce, výučního listu a kopie řidičského průkazu.
 
 
 
 
Mgr. Bc. Michal Šedivka
ředitel SŠA Holice

 
 
 
 

 

 
 

 

Strana 1/1

Kontakty

+420 466 682 029
+420 466 682 031
spsauto@spsauto.cz
ID datové schránky: 396vgxw
Omluvy žáků na telefony 466 682 029 a 466 682 031

Školní video