Přijímací řízení

  
Ke stažení:
 

 

 
ŘEDITEL STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ HOLICE VYHLAŠUJE  4. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
 
 
Přijímací řízení vychází z ustanovení §59,  §60 a násl. zákona č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a z novelizované vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.
 
PŘIHLÁŠKY KE STUDIU PRO TŘÍLETÉ, ČTYŘLETÉ OBORY DENNÍHO STUDIA A NÁSTAVBU LZE ZASLAT POŠTOU NEBO DONÉST OSOBNĚ DO 31. SRPNA 2018 na studijní oddělení SŠA HOLICE. V případě nepřítomnosti lze využít poštovní schránku na plotu u bočního vchodu.
 
 
Přijímání do denní formy studia
 
 • Čtyřleté  obory ukončené maturitní zkouškou

 

Obor

Předpokládaný počet přijatých

Přijímací zkouška

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

23-45-M/01Dopravní prostředky (ŠVP Silniční doprava)

10

NE

NE

39-41-L/01 Autotronik

8

NE

ANO

 
 • Tříleté  obory ukončené závěrečnou zkouškou

Obor

Předpokládaný počet přijatých

Přijímací zkouška

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP Automechanik – údržba a opravy vozidel)

 

7

NE

ANO

26-57-H/01 Autoelektrikář

10

NE

ANO

23-55-H/02 Karosář

10

NE


ANO

 


 

 

 • Dvouleté denní nástavbové studium

 

Obor

Předpokládaný počet přijatých

Přijímací zkouška

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

maturitní obor
23-43-L/51
Provozní technika

 

8

 

NE

 

NE

_______________________________________________________________________________________ 

  

 Kritéria přijímání pro obory zakončené závěrečnou zkouškou (učební obory)

 

 • Automechanik
 • Autoelektrikář
 • Karosář

 

! NA TYTO OBORY STUDIA SE PŘIJÍMACÍ  ZKOUŠKY  NEKONAJÍ !

 

A)    Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělání – maximum 405 bodů
        -  průměr známek za pololetí ze ZŠ (za 8. ročník a 1. pololetí 9. ročníku) a   
hodnocení z profilových předmětů: matematika, český jazyk, anglický jazyk.

      

B)    Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy  

        Uchazeče - maximum 5 bodů.

-      hodnocení v dané oblasti se týká účasti na soutěžích na naší škole, umístění v jiných různých technických soutěžích aj.

  Maximální počet bodů celkem je tedy 410 bodů. 

  Minimální počet bodů pro možné přijetí je 5 bodů.

 

 
Průměrný prospěch (vždy za 1 pololetí)
Počet bodů
1
126
1,1
124
1,2
122
1,3
118
1,4
114
1,5
110
1,6
104
1,7
98
1,8
92
1,9
86
2
80
2
74
2,2
68
2,3
62
2,4
56
2,5
50
2,6
43
2,7
36
2,8
29
2,9
22
3
15
3,1 a více
0

 

Ma, Čj, Aj - známka Počet bodů
1
3
2
2
3
1
4
0
5
0

 

Další skutečnosti Počet bodů
účast na technické soutěži
1
účast v soutěži u nás ve škole
2
3. místo u nás na soutěži nebo v jiné technické soutěži
3
2. místo u nás na soutěži nebo v jiné technické soutěži
4
1. místo u nás na soutěži nebo v jiné technické soutěži
5
 __________________________________________________________________________________________
 

Kritéria přijímání pro obory zakončené maturitní zkouškou (studijní obory)

 
 • Dopravní prostředky (silniční doprava)
 • Autotronik
 

Přijímací zkoušky pro obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou se v 2. kole přijímacího řízení NEKONAJÍ.

 
Kritéria:
 
A) Hodnocení za vysvědčení z předchozího vzdělání - průměr známek za pololetí ze ZŠ (za 8. ročník a 1. pololetí 9. ročníku) a hodnocení z profilových předmětů: chování, matematika, český jazyk, anglický jazyk - maximum 66 bodů.
 
B) Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče - hodnocení v dané oblasti se týká účasti na soutěžích na naší škole, umístění v jiných různých technických soutěžích aj. - maximum 4 body.
 
  Maximální počet bodů za vysvědčení a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti a zájmy uchazeče,  je tedy celkem 70 bodů.
 
Průměrný prospěch (vždy za 1 pololetí)
Počet bodů
1
15
1,1
9,5
1,2
9,5
1,3
9,5
1,4
9
1,5
9
1,6
9
1,7
8
1,8
8
1,9
8
2
8
2
7
2,2
6
2,3
5
2,4
3
2,5
2
2,6
1
2,7 a více
0
 
Ma, Čj, Aj - známka
Počet bodů
1
2
2
1
3
1
4
0
5
-5

 

Chování
Počet bodů
1
1
2
-3
3
-5

 

Další skutečnosti
Počet bodů
účast na technické soutěži
1
účast v soutěži u nás ve škole
2
2. místo u nás na soutěži nebo v jiné technické soutěži
3
1. místo u nás na soutěži nebo v jiné technické soutěži
4
 
 
 
Celkové hodnocení uchazečů:
 1. Výsledky ze základní školy + další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče –- maximálně 70 bodů.
 2. Minimální počet bodů pro možné přijetí je 10 bodů.

Celkový maximální počet bodů  je 70 bodů.

________________________________________________________________________________________

 
Kritéria přijímání na školu pro nástavbový obor
•        23-43-L/51 - Provozní technika
 
Dvouletý nástavbový obor zakončený maturitní zkouškou je určen pro chlapce i děvčata s úspěšně ukončenou závěrečnou zkouškou ve tříletém strojírenském učebním oboru podle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., popř. obsahově příbuzných oborů; příbuznost posoudí ředitel školy.
 
Přijímací zkoušky pro obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou se v 2. kole přijímacího řízení NEKONAJÍ.
 
Kritéria:

A) Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělání
        -    průměr známek za 1. ročník, 2. ročník a 1. pololetí 3. ročníku.
Průměrný prospěch za pololetí
Počet bodů
1
20
1,1
19,4
1,2
18,8
1,3
18,2
1,4
17,6
1,5
17
1,6
16,6
1,7
16,2
1,8
15,8
1,9
15,4
2
15
2
14,6
2,2
14,2
2,3
13,8
2,4
13,4
2,5
13
2,6
12
2,7
11
2,8
10
2,9
9
3
8
2,9 a méně
0
 
 

Minimální počet bodů pro možné přijetí je 5 bodů

 

Celkové hodnocení uchazečů:

 1. Průměr známek za 1. ročník, 2. ročník a 1. pololetí 3. ročníku - maximálně 60 bodů.
 2. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je, aby  dosáhl minimální bodovou hranici 5 bodů.
 
_______________________________________________________________________________________
 

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ A UZNÁVÁNÍ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ


Přijímání do vyššího ročníku na střední škole a uznávání dosaženého vzdělání vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).


a) Přijímání do vyššího ročníku na střední škole podle § 63 školského zákona

Ředitel školy může uchazeče přijmout do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve střední škole. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky, a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s rámcovým vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen.

 
Žádost o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání musí být podána nejpozději do 31. května předcházejícího školního roku zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. Přílohou žádosti musí být kopie ročníkových vysvědčení, v případě dokončeného studia vysvědčení o maturitní nebo závěrečné zkoušce v předchozím vzdělávání.

V případě většího počtu uchazečů o studium než volných míst budou uchazeči vybíráni na základě výsledků přijímací zkoušky, která se bude skládat z testu z cizího jazyka, matematiky, fyziky a vybraných částí odborné výuky.
Pořadí uchazečů bude určeno podle součtu bodů dosažených v jednotlivých testech.


b) Uznávání dosaženého vzdělání podle § 70 školského zákona

Ředitel školy uzná ucelené dosažené vzdělání žáka dle § 66, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem. Částečné vzdělání žáka může ředitel školy uznat, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 10 let nebo pokud žák znalosti z tohoto vzdělání prokáže při zkoušce stanovené ředitelem školy. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.


Žádost o uznání dosaženého vzdělání a uvolnění z některých předmětů musí být podána nejpozději do 20. září předcházejícího školního roku, zletilým žákem nebo zákonným zástupcem. Žádost musí obsahovat výčet předmětů, o jejichž uvolnění je žádáno. Přílohou žádosti musí být kopie ročníkových vysvědčení, vysvědčení o maturitní nebo závěrečné zkoušce, výučního listu a kopie řidičského průkazu.
 
 
 
 
Mgr. Bc. Michal Šedivka
ředitel SŠA Holice

 
 
 
 

 

 
 

 

Strana 1/1

Kontakty

+420 466 682 029
+420 466 682 031
spsauto@spsauto.cz
ID datové schránky: 396vgxw
Omluvy žáků na telefony 466 682 029 a 466 682 031

Školní video