Přijímací řízení

 

  Formulář přihlášky na nástavbové studium

Formulář přihlášky ke vzdělávání ve střední škole 

  

Formulář přihlášky pro přijetí do vyššího ročníku

 

   Žádost o vydání zápisového lístku (pokud se žák nehlásí ze ZŠ, např. cizinec)

   

 
 
 
 
 
POKYN ŘEDITELE ŠKOLY K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ A UZNÁVÁNÍ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ

Přijímání do vyššího ročníku na střední škole a uznávání dosaženého vzdělání vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).


a) Přijímání do vyššího ročníku na střední škole podle § 63 školského zákona

Ředitel školy může uchazeče přijmout do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve střední škole. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky, a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s rámcovým vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen.

 
Žádost o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání musí být podána nejpozději do 31. května předcházejícího školního roku zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. Přílohou žádosti musí být kopie ročníkových vysvědčení, v případě dokončeného studia vysvědčení o maturitní nebo závěrečné zkoušce v předchozím vzdělávání.

V případě většího počtu uchazečů o studium než volných míst budou uchazeči vybíráni na základě výsledků přijímací zkoušky, která se bude skládat z testu z cizího jazyka, matematiky, fyziky a vybraných částí odborné výuky.
Pořadí uchazečů bude určeno podle součtu bodů dosažených v jednotlivých testech.


b) Uznávání dosaženého vzdělání podle § 70 školského zákona

Ředitel školy uzná ucelené dosažené vzdělání žáka dle § 66, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem. Částečné vzdělání žáka může ředitel školy uznat, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 10 let nebo pokud žák znalosti z tohoto vzdělání prokáže při zkoušce stanovené ředitelem školy. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.

Žádost o uznání dosaženého vzdělání a uvolnění z některých předmětů musí být podána nejpozději do 30. září předcházejícího školního roku, zletilým žákem nebo zákonným zástupcem. Žádost musí obsahovat výčet předmětů o jejichž uvolnění je žádáno. Přílohou žádosti musí být kopie ročníkových vysvědčení, vysvědčení o maturitní nebo závěrečné zkoušce, výučního listu a kopie řidičského průkazu.
 
 
Ubytování a stravování
 
Ubytování pro žáky naší školy zabezpečuje Domov mládeže v Holicích a Dolní Rovni. Domov mládeže je vybaven audiovizuální technikou, knihovnou, posilovnou a klubovnou umožňující pod vedením zkušených a kvalifikovaných pedagogů účelně využívat volný čas a provádět kvalitní přípravu na vyučování. Na DM lze i sportovat a realizovat své záliby a koníčky.

         Stravování je zajištěno v moderní jídelně přímo v budově školy (snídaně, přesnídávky, obědy, večeře). Stravné se hradí z účtu každého žáka a je v rámci platných předpisů finančně dotováno.
 
 
 
 
Mgr. Bc. Michal Šedivka
ředitel SŠA Holice

 
 
 
 
 
   

 

Strana 1/1

Kontakty
+420 466 682 029
+420 466 682 031
spsauto@spsauto.cz
ID datové schránky: 396vgxw
Omluvy žáků na telefony 466 682 029 a 466 682 031
Školní video