Historie školy

 

MISE ŠKOLY:
 
Být partnerem žáků a jejich rodičů při zajišťování jejich uplatnitelnosti na trhu práce prostřednictvím vzdělávání realizovaného dle potřeb a požadavků na úroveň všeobecných znalostí, odborných a sociálních dovedností ze strany zaměstnavatelů a dalšího vzdělávání.
 
VIZE ŠKOLY:
 
Udržet rostoucí trend v poskytování trvale kvalitního vzdělávání žáků a přípravě odborníků ve svém oboru.
Prokazovat kvalitu vzdělávání hodnocením a výsledky.
Zvyšovat technickou vybavenost školy dle potřeb efektivního vzdělávání.
Být otevřenou školou.
Rozvíjet partnerství přinášející rostoucí hodnotu žákům a zaměstnavatelův.
Zajišťovat a řídit odborný a osobní růst zaměstnanců dle potřeb vzdělávání.
Vzdělávání stavět na zkušenostním učení a využívat efektivních nástrojů a metod.
Připravovat mladé lidi na život ve všech jeho sférách.
Být excelentní /prestižní/ a uznávanou organizací v oblasti vzdělávání.

 

 

Historie naší školy sahá k 1. září 1951, kdy bylo pod patronací ČSAD Pardubice slavnostně otevřeno středisko pracujícího dorostu se zaměřením na výuku automechaniček a autoelektrikářek. Učební doba byla dvouletá.

Učiliště státních pracovních záloh bylo založeno v r. 1953.

Za spolupráce s místními zemědělskými podniky a pro jejich potřeby byl v druhé polovině padesátých let po tři roky vyučován obor zámečník pro opravu zemědělských stojů a traktorů. Vybavení pomůckami bylo v té době velmi skromné.

K 1. 9. 1957 přešlo někdejší učiliště státních pracovních záloh pod označením odborné učiliště k podniku ČSAD n. p. Pardubice, později Moravany. Ustavení technického a zásobovacího závodu (v r. 1963), který měl též zajišťovat výuku učňů, zlepšilo vztah podniku ke svému učebnímu zařízení.

Přijímaných žáků nebylo mnoho - ještě na počátku šedesátých let se učitelský sbor skládal z jednoho učitele všeobecně vzdělávacích předmětů a dvou odborných učitelů. Modernizace vozového parku v následujícím desetiletí se nemohla neprojevit v práci školy - učitelé ve spolupráci s mistry odborného výcviku zhotovovali nové modely, řezy, kreslily výukové obrazy, vybavení doplňovali diapozitivy a filmy zdařilý krok byl učiněn v r. 1963 zřízením autoškoly jako doplňku výuky.

Jaká je ale současnost? Jsme střední škola, která zajišťuje přípravu na povolání pro žáky jak v teoretické výuce, tak i v praktické výuce v automobilních studijních i učebních oborech. Všem zájemcům o učební obory umožňujeme získat střední vzdělání (s maturitou) v nástavbovém studijním oboru. Zabezpečujeme a rozvíjíme opravy a diagnostiku motorových vozidel v rámci produktivní práce žáků.

Cílem našeho konání je výstup takového absolventa, který bude mít se svými vědomosti a dovednostmi uplatnění na trhu pracovních sil.

V současné době má naše škola celkem 500 žáků, kteří studují formou denního studia.

Škole se podařilo navázat zahraniční spolupráci se školami ve Francii, Rakousku, Finsku, Maďarsku, Číně a na Slovensku. Každoročně se vybraní žáci zúčastňují 4 – 6 týdenních stáží v těchto partnerských školách. Během pobytu v zahraničí žáci poznávají jednak pracovní prostředí ve firmách, ve kterých pracují, jednak školský systém dané země, jednak kulturu a tradice země, ve které pobývají. Veškerá spolupráce je podporována programy Leonardo da Vinci.

Strana 1/1

Kontakty

+420 466 682 029
+420 466 682 031
spsauto@spsauto.cz
ID datové schránky: 396vgxw
Omluvy žáků na telefony 466 682 029 a 466 682 031

Školní video