Informace ke zpracování osobních dat

Střední škola automobilní Holice, se sídlem Nádražní 301, 534 01 Holice, IČ 13582909, dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (jinak též GDPR). Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti nebo Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zabezpečení Vašich osobních dat

Střední škola automobilní Holice dbá na bezpečnost osobních dat, která nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Právo na informace

Vaším právem je požádat Střední školu automobilní Holice o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.
Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme potřebné, abyste nás informovali, že u Vás nastala změna, aby Vaše osobní údaje, námi zpracovávané, byly aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce. S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky bude zpracování vašich osobních údajů omezeno do doby, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na ochranu osobních údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru, registrace k zasílání informací), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je nezávislá osoba, která sleduje soulad praxe s legislativou a můžete se na něj obracet ve všech záležitostech s tím souvisejících, tedy především ohledně přístupu k Vašim osobním údajům a práva na jejich ochranu, opravu, výmaz, omezení nebo přenos.
Pověřencem pro ochranu osobních údajů je externí zaměstnanec Lenka Novotná, kterou můžete kontaktovat prostřednictvím:

emailu: poverenec@spsauto.cz
datové schránky: 396vgxw,
telefonicky: +420 466 682 029
dopisem na sídle naší společnosti: Nádražní 301, 534 01 Holice.

Webové stránky, analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme, nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost, geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace využíváme pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

Zasílání novinek na email

V případě, že máte zájem od Střední školy automobilní Holice dostávat informace prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. Střední škola automobilní Holice nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od společnosti Střední škola automobilní Holice nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené adresy emailem, nebo písemně na adresu sídla společnosti.

Zpracování osobních údajů

Podívejte se, jak Střední škola automobilní Holice zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

Kategorie: Zaměstnanci

Osobní údaje, dokumentace k přijetí do pracovního poměru (zaměstnanec nebyl přijat)

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne

Právní titul Souhlas uchazeče o zaměstnání
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), Číslo občanského průkazu (Osobní údaj), Číslo zaměstnance (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Vzdělání a pracovní praxe, změněná pracovní schopnost (Osobní údaj)
Účel zpracování Pracovněprávní vztah
Doba zpracování Určena po dohodě s uchazečem o zaměstnání, uvedena v souhlasu

Pracovní smlouva

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne

Právní titul Plnění smlouvy
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), Číslo občanského průkazu (Osobní údaj), Číslo zaměstnance (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)
Účel zpracování Pracovněprávní vztah
Doba zpracování 30 let po roce, kterého se týkají

Právní titul Zákonná povinnost
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), Číslo občanského průkazu (Osobní údaj), Číslo zaměstnance (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)
Účel zpracování Pracovněprávní vztah
Doba zpracování 30 let po roce, kterého se týkají

Informace o právech a povinnostech zaměstnance

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne

Zákonná povinnost Plnění smlouvy
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), Číslo občanského průkazu (Osobní údaj), Číslo zaměstnance (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)
Účel zpracování Pracovněprávní vztah-součást pracovní smlouvy
Doba zpracování 30 let po roce, kterého se týkají

Kategorie: žáci

Přihláška ke studiu (žádost o přijetí)

Údaje byly získány od jiného subjektu Ano1
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ano

Právní titul Školský zákon
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), Číslo občanského průkazu (Osobní údaj), Číslo zaměstnance (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)
Účel zpracování Systém vzdělávání
Doba zpracování 10 let po roce, kterého se týkají

1 V případě přestupu z jiné školy
Právní titul Školský zákon
Osobní údaje Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Adresa (Osobní údaj), Číslo občanského průkazu (Osobní údaj), Číslo zaměstnance (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)
Účel zpracování Systém vzdělávání
Doba zpracování 10 let po roce, kterého se týkají

Informace o právech a povinnostech žáka

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ano

Právní titul Zákonná povinnost
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), Číslo občanského průkazu (Osobní údaj), Číslo zaměstnance (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)
Účel zpracování Systém vzdělávání
Doba zpracování 30 let po roce, kterého se týkají

Kategorie: smluvní partneři

Poptávka Střední škola automobilní Holice

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne

Právní titul Plnění smlouvy
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování Výzva k podání nabídky k zakázce
Doba zpracování 5 let od skončení záruční doby

Smlouva, objednávka

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne

Právní titul Plnění smlouvy
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Číslo řidičského průkazu (Osobní údaj)
Účel zpracování Uzavírání smluv s obchodními partnery
Doba zpracování 5 let od skončení záruční doby

Smlouva s autorem

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne

Právní titul Plnění smlouvy
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), Číslo osvědčení o autorizaci (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Osvědčení o autorizaci (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování uzavírání smluv s autorem projektové dokumentace, autorského dozoru nebo jiného autorského díla
Doba zpracování 5 let od skončení lhůty pro uplatnění náhrady škody

Kategorie: členové školské rady

Smlouva o výkonu funkce

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne

Právní titul Zákonná povinnost
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), Angažmá (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování smlouva o výkonu funkce člena školská rada podle Školského zákona (ŠZ)
Doba zpracování 10 let po roce, kterého se týkají

Kategorie: návštěvníci webových stránek

Osoby, přistupující na webové stránky společnosti, případně se registrující k zasílání informací od společnosti

Registrace na webových stránkách

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ano

Právní titul Souhlas
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)
Účel zpracování zasílání informací o možnostech studia na škole
Doba zpracování do odvolání souhlasu

Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.


Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a mohou a budou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochrany osobních údajů proběhla dne 21. května 2018.Za Střední školu automobilní HoliceMgr. Bc. MICHAL ŠEDIVKA

ředitel společnosti

Informace ke zpracování osobních dat

Střední škola automobilní Holice, se sídlem Nádražní 301, 534 01 Holice, IČ 13582909, dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (jinak též GDPR). Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti nebo Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zabezpečení Vašich osobních dat

Střední škola automobilní Holice dbá na bezpečnost osobních dat, která nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Právo na informace

Vaším právem je požádat Střední školu automobilní Holice o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.
Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme potřebné, abyste nás informovali, že u Vás nastala změna, aby Vaše osobní údaje, námi zpracovávané, byly aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce. S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky bude zpracování vašich osobních údajů omezeno do doby, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na ochranu osobních údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru, registrace k zasílání informací), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je nezávislá osoba, která sleduje soulad praxe s legislativou a můžete se na něj obracet ve všech záležitostech s tím souvisejících, tedy především ohledně přístupu k Vašim osobním údajům a práva na jejich ochranu, opravu, výmaz, omezení nebo přenos.
Pověřencem pro ochranu osobních údajů je externí zaměstnanec Lenka Novotná, kterou můžete kontaktovat prostřednictvím:

emailu: poverenec@spsauto.cz
datové schránky: 396vgxw,
telefonicky: +420 466 682 029
dopisem na sídle naší společnosti: Nádražní 301, 534 01 Holice.

Webové stránky, analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme, nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost, geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace využíváme pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

Zasílání novinek na email

V případě, že máte zájem od Střední školy automobilní Holice dostávat informace prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. Střední škola automobilní Holice nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od společnosti Střední škola automobilní Holice nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené adresy emailem, nebo písemně na adresu sídla společnosti.

Zpracování osobních údajů

Podívejte se, jak Střední škola automobilní Holice zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

Kategorie: Zaměstnanci

Osobní údaje, dokumentace k přijetí do pracovního poměru (zaměstnanec nebyl přijat)

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne

Právní titul Souhlas uchazeče o zaměstnání
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), Číslo občanského průkazu (Osobní údaj), Číslo zaměstnance (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Vzdělání a pracovní praxe, změněná pracovní schopnost (Osobní údaj)
Účel zpracování Pracovněprávní vztah
Doba zpracování Určena po dohodě s uchazečem o zaměstnání, uvedena v souhlasu

Pracovní smlouva

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne

Právní titul Plnění smlouvy
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), Číslo občanského průkazu (Osobní údaj), Číslo zaměstnance (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)
Účel zpracování Pracovněprávní vztah
Doba zpracování 30 let po roce, kterého se týkají

Právní titul Zákonná povinnost
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), Číslo občanského průkazu (Osobní údaj), Číslo zaměstnance (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)
Účel zpracování Pracovněprávní vztah
Doba zpracování 30 let po roce, kterého se týkají

Informace o právech a povinnostech zaměstnance

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne

Zákonná povinnost Plnění smlouvy
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), Číslo občanského průkazu (Osobní údaj), Číslo zaměstnance (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)
Účel zpracování Pracovněprávní vztah-součást pracovní smlouvy
Doba zpracování 30 let po roce, kterého se týkají

Kategorie: žáci

Přihláška ke studiu (žádost o přijetí)

Údaje byly získány od jiného subjektu Ano1
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ano

Právní titul Školský zákon
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), Číslo občanského průkazu (Osobní údaj), Číslo zaměstnance (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)
Účel zpracování Systém vzdělávání
Doba zpracování 10 let po roce, kterého se týkají

1 V případě přestupu z jiné školy
Právní titul Školský zákon
Osobní údaje Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Adresa (Osobní údaj), Číslo občanského průkazu (Osobní údaj), Číslo zaměstnance (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)
Účel zpracování Systém vzdělávání
Doba zpracování 10 let po roce, kterého se týkají

Informace o právech a povinnostech žáka

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ano

Právní titul Zákonná povinnost
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), Číslo občanského průkazu (Osobní údaj), Číslo zaměstnance (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)
Účel zpracování Systém vzdělávání
Doba zpracování 30 let po roce, kterého se týkají

Kategorie: smluvní partneři

Poptávka Střední škola automobilní Holice

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne

Právní titul Plnění smlouvy
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování Výzva k podání nabídky k zakázce
Doba zpracování 5 let od skončení záruční doby

Smlouva, objednávka

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne

Právní titul Plnění smlouvy
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Číslo řidičského průkazu (Osobní údaj)
Účel zpracování Uzavírání smluv s obchodními partnery
Doba zpracování 5 let od skončení záruční doby

Smlouva s autorem

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne

Právní titul Plnění smlouvy
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), Číslo osvědčení o autorizaci (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Osvědčení o autorizaci (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování uzavírání smluv s autorem projektové dokumentace, autorského dozoru nebo jiného autorského díla
Doba zpracování 5 let od skončení lhůty pro uplatnění náhrady škody

Kategorie: členové školské rady

Smlouva o výkonu funkce

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne

Právní titul Zákonná povinnost
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), Angažmá (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování smlouva o výkonu funkce člena školská rada podle Školského zákona (ŠZ)
Doba zpracování 10 let po roce, kterého se týkají

Kategorie: návštěvníci webových stránek

Osoby, přistupující na webové stránky společnosti, případně se registrující k zasílání informací od společnosti

Registrace na webových stránkách

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ano

Právní titul Souhlas
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)
Účel zpracování zasílání informací o možnostech studia na škole
Doba zpracování do odvolání souhlasu

Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.


Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a mohou a budou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochrany osobních údajů proběhla dne 21. května 2018.Za Střední školu automobilní HoliceMgr. Bc. MICHAL ŠEDIVKA

ředitel společnosti

17. 5. 2024

Pracovní nabídka - kuchař/ka

Více informací
14. 5. 2024

Výsledky přijímacího řízení 2024/2025

více informací
14. 5. 2024

Volby do školské rady 2024 - navrženi

Více informací
Další aktuality