Informace k jednotné přijímací zkoušce i k termínům školní přijímací zkoušky pro učební obory.

Jak podat přihlášku?

Kritéria přijímacího řízení 2024/2025

Zjisti, co potřebuješ

Kdy a kam podat přihlášku? Musím dělat přijímací zkoušky? Jaké jsou podmínky přijetí?

Jestli se chystáš na SŠA Holice, všechny informace najdeš tady.

Přihláška ke studiu

Přihlášku ke studiu vybraného tříletého, čtyřletého nebo nástavbového oboru denního studia zašlete poštou na adresu školy nejpozději do 21. 2. aktuálního roku.

Přihlášku můžete také osobně přinést na studijní oddělení SŠA Holice (v případě, že na pracovišti nikoho nezastihnete, využijte poštovní schránku na plotu u bočního vchodu školy).


Přípravný kurz k přijímacím zkouškám se bude konat dne 6. 4. 2024 od 8:00 - 12:00 hodin 

V případě zájmu o přípravný kurz k přijímacím zkouškám stačí zaslat email na makalousova@spsauto.cz se jménem a příjmením zájemce o přípravný kurz a do předmětu emailu napsat ,,Přípravný kurz k přijímacím zkouškám,,.

Přijímací zkoušky dle typu oboru

Maturitní obory

Učební obory

Nástavbové studium

STUDIJNÍ OBOR

KÓD OBORU

DÉLKA STUDIA

ZPŮSOB UKONČENÍ 

KAPACITA

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

Dopravní prostředky - manager silniční dopravy

23-45-M/01

4 roky

maturitní zkouška

     20

 12. a 15. 4. 2024

NE

Autotronik + Mechanik opravář motorových vozidel

nebo

Autotronik + Autoelektrikář

39-41-L/01 (23-68-H/01)

nebo

39-41-L/01 (26-57-H/01)


4 roky


maturitní zkouška

     24
      18


 12. a 15. 4. 2024


ANO

Celkové hodnocení uchazeče o studijní obor se skládá ze tří částí:

Studijní výsledky ze základní školy-průměr známek za pololetí ze ZŠ (za 1. pololetí 8. ročníku, 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku + Další skutečnost osvědčující schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče-max. 47

Výsledky testů uchazeče u jednotné přijímací zkoušky-max. 100 bodů

Studijní výsledky uchazeče o studijní obor ze základní školy:

Bodový zisk je dán průměrným prospěchem uchazeče za 1. pololetí 8. ročníku, 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku. Zohledňuje se také prospěch z profilových předmětů za 1. pololetí 8. ročníku, 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku: chování, matematika, český jazyk, anglický jazyk. Nejvyšší bodový zisk uchazeče v této části hodnocení je 43 bodů.

U oboru Autotronik je možnost získat po 3. ročníku výuční list z oboru Automechanik nebo Autoelektrikář. Je nutno na přihlášku uvést: 39-41-L/01 Autotronik (23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel) nebo 39-41-L/01 Autotronik (26-57-H/01 Autoelektrikář).

PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH V JEDNOM POLOLETÍ

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2.2

2,.3

2,4

2,5

2,6

2,7 a víc

POČET BODŮ

10

10

10

10

10

10

9

8

7

7

6

6

5

4

3

2

1

0

ZNÁMKA Z MA, ČJ, AJ

POČET BODŮ

1

1

2

0

3

0

4

-5

5

-10

ZNÁMKA Z CHOVÁNÍ

POČET BODŮ

1

1

2

-10

3

-20

  • U cizinců bude hodnocena známka z jejich mateřského jazyka.


Další skutečnosti osvědčující schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče o studijní obor

Uchazeč získá bodové hodnocení podle účasti a umístění ve školních a jiných technických soutěžích. Nejvyšší bodový zisk v této části hodnocení činí 5 body.

Výsledky testů uchazeče o studijní obor u jednotné přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška se skládá z testů z českého jazyka a matematiky. V každém z nich může uchazeč získat nejvýše 50 bodů, celkem tedy maximálně 100 bodů

Minimální bodové hodnocení za jednotnou přijímací zkoušku pro možné přijetí uchazeče ke vzdělávání je dosažení bodové hranice 25 bodů v součtu bodového hodnocení testu z českého jazyka a testu z matematiky.

Minimální bodové hodnocení pro cizince za jednotnou přijímací zkoušku pro možné přijetí uchazeče je 13 bodů  

Uchazeči, kteří si podali dvě přihlášky na střední školu, mají možnost konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech, přičemž do celkového výsledku přijímacího řízení se započítávají vždy lepší výsledky z jednotlivých testů z matematiky a českého jazyka.

Náhradní termín přijímací zkoušky je stanoven na 10. a 11. května 2023.

V případě rovnosti bodů bude rozhodovat počet bodů z testu přijímací zkoušky z matematiky. Při další rovnosti bodů budou rozhodovat poslední známky z prvního cizího jazyka.

Přijímání cizinců

Přijímání cizinců dle zákona §5a zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.

• Uchazeč musí doložit doklad o dočasné ochraně společně s žádostí. Postačuje doložení prosté kopie nebo dle školského zákona (§20 odst. 4), že je „osobou, která získala předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR˝, a doložení dokladu o dočasné ochraně tedy nebude v tomto případě nezbytné, jelikož bude postupovat přímo podle školského zákona.

• Prominutí zkoušky z českého jazyka – zkouška se promíjí na žádost uchazeče (§ 20 odst. 4 školského zákona se na žádost promíjí přijímací zkouška z českého jazyka těm osobám, které „získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky˝).

• V případě, kdy je prominuta zkouška z českého jazyka, která je součástí kritérií přijímacího řízení, se povinně ověřuje pohovorem, při kterém se zjišťuje, zda je uchazeč schopen se zapojit do vzdělávání se v daném oboru vzdělání.

• Pohovor se hodnotí pouze „uspěl – neuspěl˝ a do celkového hodnocení se za něj nezapočítávají žádné body. Pokud cizinec v pohovoru neuspěje, jedná se o důvod k jeho nepřijetí ke vzdělávání.

• Cizinec na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole má právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. Pokud má cizinec zájem konat tuto zkoušku v ukrajinském jazyce, pak musí takovou žádost připojit k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole společně s dokladem o dočasné ochraně, a to podle termínů ve školském zákoně. Nepožádá-li, pak koná zkoušku automaticky v českém jazyce.

• Žáci cizinci jsou přijímáni na základě redukovaného pořadí:

Postup tvorby redukovaného pořadí

1) Všem uchazečům se přidělí body za jednotnou zkoušku z matematiky, za prospěch z předchozího vzdělávání (u cizince převedený na český ekvivalent), případně také za další aktivity.

2) Na základě sečtených bodů se vytvoří pořadí všech uchazečů. Toto pořadí se označuje jako redukované (neobsahuje body za jednotnou zkoušku z ČJL). Umístění cizince v redukovaném pořadí se zachová i pro pořadí celkové.

3) Uchazečům konajícím jednotnou přijímací zkoušku z ČJL se připočte, k již započteným bodům ještě body za zkoušku z ČJL a vytvoří se jejich celkové pořadí. Mezi tyto uchazeče se umístí cizinci na místa shodná s jejich místem v redukovaném pořadí.

4) Uchazeči, kteří nesplní kritéria přijímacího řízení (např. bodovou hranici z jednotné přijímací zkoušky), se do pořadí uchazečů, kteří kritéria splnili, nezařazují. Stojí mimo pořadí (na konci), i v případě, že v celkovém součtu získali více bodů, než někteří uchazeči, kteří kritéria splnili).
Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude známo dd. mm. rrrr.

CHCI SI STÁHNOUT PŘIHLÁŠKU PRO STUDIJNÍ OBOR

UČEBNÍ OBOR

KÓD OBORU

DÉLKA STUDIA

ZPŮSOB UKONČENÍ

KAPACITA

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP Automechanik - údržba a opravy vozidel)


23-68-H/01


3 roky


závěrečná zkouška

     

     48


neprobíhá


ANO

Autoelektrikář

26-57-H/01

3 roky

závěrečná zkouška

      17

neprobíhá

ANO

Karosář

23-55-H/02

3 roky

závěrečná zkouška

      15

neprobíhá

ANO

Autolakýrník

23-61-H/01

1 rok

závěrečná zkouška

      10

neprobíhá

ANO
NA TYTO OBORY STUDIA SE PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NEKONAJÍ. 

Celkové hodnocení uchazeče o učební obor:

1. Studijní výsledky uchazeče ze základní školy-max. 330 bodů

2. Další skutečnosti osvědčující schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče-max. 10 bodů

• U cizinců pohovor k ověření znalosti českého jazyka nezbytné pro vzdělávání v daném oboru vzdělání (automobilový průmysl)

Uchazeč o studium učebního oboru může dosáhnout nejvýše 190 bodů.

Minimální počet bodů pro možné přijetí je 35 bodů (platí pro obory automechanik a autoelektrikář).

Minimální počet bodů pro možné přijetí na obor karosář je 15 bodů.

Studijní výsledky uchazeče o učební obor ze základní školy:

Bodový zisk je dán průměrným prospěchem uchazeče za 1.pololetí 8. ročníku, 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku. Zohledňuje se také prospěch z profilových předmětů za 1. pololetí 8. ročníku, 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku: chování, matematika, český jazyk a anglický jazyk. Nejvyšší bodový zisk uchazeče v této části hodnocení je 190 bodů

V případě rovnosti bodů bude rozhodovat průměr z 2. pololetí 8. ročníku a preference oboru vzdělání zle pořadí na přihlášce

PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH V JEDNOM POLOLETÍ

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8 a více
POČET BODŮ

50

49

48

47

46

45

43

41

39

37

35

31

27

23

19

15

10

5

0
ZNÁMKA Z MA, ČJ, AJ

POČET BODŮ

1

3

2

2

3

0

4

-1

5

-5

ZNÁMKA Z CHOVÁNÍ

POČET BODŮ

1

1

2

-10

3

-20

  • U cizinců bude hodnocena známka z jejich mateřského jazyka.


Další skutečnosti osvědčující schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče o učební obor:

Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče – maximum 5 bodů.

- účast na soutěžích v naší škole, umístění v jiných různých technických soutěžích, zájem o obor aj.

• U cizinců pohovor k ověření znalosti českého jazyka nezbytné pro vzdělávání v daném oboru vzdělání (automobilový průmysl)
Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude známo 16. 5. 2024.


CHCI SI STÁHNOUT PŘIHLÁŠKU PRO UČEBNÍ OBOR

NÁSTAVBOVÝ OBOR

KÓD OBORU

DÉLKA STUDIA

ZPŮSOB UKONČENÍ

KAPACITA

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

Provozní technika

23-43-L/51

2 roky

maturitní zkouška

      18

   13. a 14. dubna 2023

NE

Celkové hodnocení uchazeče o nástavbový obor se skládá ze dvou částí:

  1. Studijní výsledky uchazeče z předchozího vzdělávání – max. 30 bodů
  2. Výsledky testů uchazeče u přijímací zkoušky - max. 100 bodů

Uchazeč o studium nástavbového oboru může dosáhnout nejvýše 130 bodů.

Studijní výsledky uchazeče o nástavbový obor z předchozího vzdělávání

Bodový zisk je dán průměrným prospěchem uchazeče za 2. pololetí 1.ročníku, 2. pololetí 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku SŠ. Nejvyšší bodový zisk uchazeče v této části hodnocení je 30 bodů.

PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH V JEDNOM POLOLETÍ

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1 a víc

POČET BODŮ

10

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0


Jednotná přijímací zkouška se skládá z testů z českého jazyka a matematiky. V každém z nich může uchazeč získat nejvýše 50 bodů, celkem tedy maximálně 100 bodů. Podmínkou pro možné přijetí uchazeče ke vzdělávání je dosažení minimální bodové hranice 25 bodů v součtu bodového hodnocení testu z českého jazyka a testu z matematiky.

Uchazeči, kteří si podali dvě přihlášky na střední školu, mají možnost konat jednotnou zkoušku ve dvou termínech, přičemž do celkového výsledku přijímacího řízení se započítávají vždy lepší výsledky z jednotlivých testů z matematiky a českého jazyka.

V případě rovnosti bodů bude rozhodovat počet bodů z testu přijímací zkoušky z matematiky. při další rovnosti bodů bude rozhodovat počet bodů z testu přijímací zkoušky z českého jazyka.

Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude známo dd. mm. rrrr.

CHCI SI STÁHNOUT PŘIHLÁŠKU PRO NÁSTAVBOVÝ OBOR

Žádost o přijetí do vyššího ročníku

Podmínky přijetí do vyššího ročníku stanovuje ředitel školy. Žádost může podat zletilý žák nebo jeho zákonný zástupce nejdříve od 1. května 2022. Žádost musí obsahovat:

  • kopie ročníkových vysvědčení; v případě dokončeného studia kopii dokladu o maturitní nebo závěrečné zkoušce,
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu.

CHCI SI STÁHNOUT ŽÁDOST

Žádost o uznání dosaženého vzdělání

Žádost o uznání dosaženého vzdělání a uvolnění z některých předmětů musí být podána zletilým žákem nebo jeho zákonným zástupcem nejpozději do 20. září aktuálního školního roku. Žádost musí obsahovat:

  • výčet předmětů, o jejichž uvolnění je žádáno,
  • kopie ročníkových vysvědčení,
  • kopii vysvědčení o maturitní nebo závěrečné zkoušce (výučního listu).

Ředitel školy uzná ucelené dosažené vzdělání žáka dle § 66, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem. Částečné vzdělání žáka může ředitel školy uznat, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 10 let, nebo pokud žák znalosti z tohoto vzdělání prokáže při zkoušce stanovené ředitelem školy. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.

CHCI SI STÁHNOUT ŽÁDOST

Chceš se přesvědčit na vlastní oči?

Tak neváhej a navštiv nás. Stačí se podívat, kdy pořádáme nejbližší den otevřených dveří.

17. 5. 2024

Pracovní nabídka - kuchař/ka

Více informací
14. 5. 2024

Výsledky přijímacího řízení 2024/2025

více informací
14. 5. 2024

Volby do školské rady 2024 - navrženi

Více informací
Další aktuality